O projekcie - Bony na szkolenia: Augustów, Mońki, Grajewo, Sejny, Suwałki | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

O projekcie

Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
1 lipca 2017r. – 30 czerwca 2020r.

Partnerski program zintegrowany „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowany w ramach działania 3.2 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu” RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 przyznaje wsparcie w formie tzw. „bonu na szkolenie” skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych, rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe oraz poradnictwo edukacyjno – zawodowe.

Bon na szkolenie przyznawany jest w wysokości 90% kosztów kursu lub studiów podyplomowych.

Udział własny wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych.

Koszty kwalifikowalne

Cena zakupu danej usługi szkoleniowej obejmować może jedynie następujące kategorie wydatków: szkolenie, badania lekarskie, badania psychologiczne, egzamin.

Kwalifikowanie kosztów usługi szkoleniowej jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki:

  • zgłoszenie na usługę szkoleniową zostało zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Przedsiębiorczości (więcej informacji o tym co to jest BUR i typach szkoleń znajdziesz w zakładce Szkolenia);
  • wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi szkoleniowej;
  • wydatek został prawidłowo udokumentowany;
  • usługa szkoleniowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi;
  • usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

Koszty niekwalifikowalne

Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia są kosztami niekwalifikowalnymi.

Zapisz się do newslettera