Regulamin | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Regulamin

REGULAMIN PROJEKTU ZINTEGROWANEGO

„Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”

Nr projektu 1: WND-RPPD.03.02.01-20-0003/17

Nr projektu 2: WND-RPPD.03.02.02-20-0003/17

 

Projekt realizowany przez

Miasto Suwałki w partnerstwie z

Powiatem Suwalskim, Powiatem Sejneńskim, Powiatem Augustowskim, Powiatem Monieckim, Powiatem Grajewskim oraz Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje,

Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu,

Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki,

Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

 

Przygotowała: Julia Kościuch

§ 1

 

Ilekroć w regulaminie  używany jest zwrot:

 

Projekt – należy przez to rozumieć projekt  zintegrowany pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowany przez  Miasto Suwałki w partnerstwie z  Powiatem Suwalskim, Powiatem Sejneńskim, Powiatem Augustowskim, Powiatem Monieckim, Powiatem Grajewskim oraz Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen”   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki (Projekt 1: WND.RPPD.03.02.01-20-0003/17)

Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych (Projekt 2 : WND.RPPD.03.02.02-20-0003/17)

Beneficjent –  należy przez to rozumieć Miasto Suwałki będące Liderem Projektu.

Operator regionalny – należy przez to rozumieć partnerów projektu koordynujących działania na obszarze:

 • Miasta Suwałki – Miasto Suwałki
 • powiatu suwalskiego – Powiat Suwalski
 • powiatu sejneńskiego – Powiat Sejneński
 • powiatu augustowskiego – Powiat Augustowski
 • powiatu monieckiego – Powiat Moniecki
 • powiatu grajewskiego – Powiat Grajewski

Partner Zarządzający – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

Biuro Projektu – oznacza to biuro główne projektu w siedzibie Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”; ul. Wesoła 22; 16-400 Suwałki

Kandydat/Kandydatka – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, starającą się o udział w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne.

Uczestnik/Uczestniczka (Grantobiorca) – należy przez to rozumieć osobę która rozpoczęła udział w Projekcie 1 lub Projekcie 2 i podpisał/a oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Grant – należy przez to rozumieć środki finansowe programu operacyjnego, które Operator regionalny powierzył grantobiorcy na realizację zadań w ramach projektu grantowego zwane „Bonem na szkolenie”.

Strona internetowa projektu – należy przez to rozumieć stronę www  pod adresem https://www.bonnaszkolenie.pl, przez którą odbywa się składanie dokumentów przez kandydatów/kandydatki.

Baza Usług Rozwojowych  (BUR) –  internetowa baza usług  rozwojowych, www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  w  tym szkoleniowych  obejmująca w szczególności bazę  podmiotów  zapewniających  należyte  świadczenie  usług  rozwojowych  współfinansowanych  ze  środków  publicznych,  prowadzona  w  formie  systemu  teleinformatycznego  przez  Administratora BUR.

BUR  umożliwia  w  szczególności  obsługę  następujących procesów:

 • publikację ofert  usług  rozwojowych, w tym szkoleniowych przez podmioty  świadczące  usługi  rozwojowe wraz  z  danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi,
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

Osoba o niskich kwalifikacjach – należy przez to rozumieć  osoby , które w momencie przystąpienia do projektu posiadają  wykształcenie  na  poziomie do ISCED  3  włącznie, tj. na poziome wykształcenia co najwyżej ponadgimnazjalnego.

Osoba w wieku 50 lat i więcej – należy przez to rozumieć osobę, które w momencie przystąpienia do projektu ma ukończony 50 rok życia.

Osoba zamieszkująca tereny wiejskie – należy przez to rozumieć osoby przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).

Kategoria 3 DEGURBY powinna być określana na podstawie: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA  tabela z nagłówkiem “dla  roku odniesienia 2012”.

Osoba bezrobotna – oznacza to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie obejmuje studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

Osoba długotrwale bezrobotna – należy przez to rozumieć osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 m-cy (w przypadku osób powyżej 25 r.ż.) lub nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy ( w przypadku osób poniżej 25 r.ż. )

Osoba bierna zawodowo – należy przez to rozumieć osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.

Kurs  umiejętności  zawodowych  –  należy przez to rozumieć kurs  realizowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18 sierpnia 2017 r.  w  sprawie  kształcenia  ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zakresie:

 • jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo
 • efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów, albo
 • efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

 

Kwalifikacyjny  kurs  zawodowy   – należy przez to rozumieć kurs  realizowany  zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia   18 sierpnia 2017 r.  r.  w  sprawie  kształcenia  ustawicznego w formach pozaszkolnych. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji .

Kurs kompetencji ogólnych – należy przez to rozumieć kurs  realizowany  zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18 sierpnia 2017 r.  r.  w  sprawie  kształcenia  ustawicznego w formach pozaszkolnych, prowadzone według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Kurs/szkolenie z zakresu języków obcych – należy przez to rozumieć kursy/szkolenia obejmujące języki obce (poza zawodowymi), w tym język polski dla obcokrajowców, realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, potwierdzane ogólnie uznanym certyfikatem;

Kurs/szkolenie z zakresu technologii informacyjno komunikacyjnych (TIK) – należy przez to rozumieć szkolenia/kursy kompetencji cyfrowych (szkolenia informatyczne) prowadzące m.in. do nabycia kompetencji z zakresu: przeglądania, wyszukiwania informacji, przechowywania i znajdowania treści; komunikacji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji; tworzenia treści w różnych formatach, platformach i środowiskach cyfrowych; programowania; obsługi specjalistycznych programów;

Inteligentne specjalizacje– należy przez to rozumieć dziedziny życia, gospodarki lub nauki stanowiące nowe, rozwojowe specjalizacje gospodarcze, która opierają się na wykorzystaniu unikalnych zasobów regionów, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów. Regionalne Inteligentne specjalizacje dla Województwa Podlaskiego zostały określone w dokumencie „Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+ (RIS3)”

Instytucja szkoleniowa (Wykonawca) –  należy przez to rozumieć instytucję zarejestrowaną w Bazie Usług Rozwojowych w serwisie www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl, która posiada akredytację do świadczenia usług dofinansowanych z UE.

Kwalifikacja – należy przez to rozumieć określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.

Walidacja – należy przez to rozumieć  wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. Walidacja obejmuje nie tylko ocenę kompetencji(osiągniętych efektów uczenia się), lecz także sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej kwalifikacji.

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:

 1. a) ETAP I — Zakres — zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
 2. b) ETAP II – Wzorzec — zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
 3. c) ETAP III — Ocena — przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
 4. d) ETAP IV — Porównanie — porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Certyfikacja – należy przez to rozumieć proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację; certyfikacja następuje po walidacji;

Miejsce zamieszkania – należy przez to rozumieć miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu zgodnie z art. 25  Kodeksu Cywilnego.

 

§  2

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki i procedury realizacji projektu zintegrowanego pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.
 2. Projekt zintegrowany pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzą:
 • Miasto Suwałki – Lider Projektu (Partner wiodący) ,
 • Powiat Suwalski – Partner Projektu,
 • Powiat Sejneński – Partner Projektu,
 • Powiat Augustowski – Partner Projektu,
 • Powiat Grajewski – Partner Projektu,
 • Powiat Moniecki – Partner Projektu,
 • Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” Partner Zarządzający
 1. Czas trwania projektu: 07.2017 r. – 30.06.2020 r.
 2. Biuro Projektu prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”:

przy ul. Wesołej 22; 16-400 Suwałki

Biuro Projektu czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do16.00.

 1. Centra Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, świadczące usługi doradcze dla Uczestników/Uczestniczek Projektu prowadzone są przez:

Lidera Projektu, Miasto Suwałki w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 35

Partnera Projektu Powiat Suwalski w Suwałkach  przy ul. Kościuszki 71 A

Partnera Projektu Powiat Sejneński w Sejnach  przy ul. Łąkowej 1

Partnera Projektu Powiat Augustowski w Augustowie przy ul. Śródmieście 31

Partnera Projektu Powiat Grajewski w Grajewie przy ul. Mickiewicza 3

Partnera Projektu Powiat Moniecki w Mońkach przy al. Niepodległości 3

Aktualne godziny pracy Centrów Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego podane są na stronie internetowej projektu https://www.bonnaszkolenie.pl

 1. Celem głównym projektu zintegrowanego jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji nie mniej niż 2525 osób dorosłych, mieszkańców subregionu suwalskiego ( w tym w mieście Suwałki 635 osób; w powiecie suwalskim 329 osób; powiecie sejneńskim 190 osób; powiecie augustowskim 543 osoby; powiecie monieckim 383 osoby; powiecie grajewskim 445 osób)  poprzez ich udział w:
 • szkoleniach językowych,
 • szkoleniach z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 • kursach kompetencji ogólnych,
 • studiach podyplomowych
 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • kursach umiejętności zawodowych,

dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno –  zawodowym.

Celem Projektu 1 (WND.RPPD.03.02.01-20-0003/17) jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 1941 osób dorosłych ( 1010 Kobiet i 931 mężczyzn) mieszkańców subregionu suwalskiego  (tj. powiatów M. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, grajewskiego, monieckiego i sejneńskiego) poprzez ich udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym.

Celem Projektu 2 (WND.RPPD.03.02.02-20-0003/17) jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji 584 osób dorosłych ( 304 Kobiet i 280 mężczyzn) mieszkańców subregionu suwalskiego  (tj. powiatów M. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, grajewskiego, monieckiego i sejneńskiego) poprzez ich udział w szkoleniach i kursach, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb oraz wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kształcenia poprzez udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym.

 

 1. Zakres planowanego wsparcia:

W ramach Projektu 1 (WND.RPPD.03.02.01-20-0003/17)

 1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe (średnio 6 godzin na Uczestnika/czkę), którego celem jest:
 • wsparcie w wyborze ścieżki kariery,
 • weryfikacja zaproponowanej przez Uczestnika/czkę formy szkoleniowej, pod kątem zgodności z założeniami Projektu 1 (w przypadku studiów podyplomowych uwzględnione zostaną wyniki analizy popytu pracodawców w regionie na kompetencje i kwalifikacje nabywane w tej formie),
 • wybór formy szkoleniowej zgodnej z potrzebami Uczestnika/czki,
 • monitoring Uczestnika/czki podczas udziału w projekcie.
  1. Dofinansowanie wybranej formy szkolenia w formie „bonu na szkolenie” zgodnie z założeniami i celami Projektu 1 tj.
 • szkoleń językowych,
 • szkoleń z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych,
 • kursów kompetencji ogólnych,
 • studiów podyplomowych.

W ramach Projektu 2 (WND.RPPD.03.02.02-20-0003/17)

 1. Doradztwo edukacyjno – zawodowe (średnio 6 godzin na Uczestnika/czkę), którego celem jest:
 • wsparcie w wyborze ścieżki kariery,
 • weryfikacja zaproponowanej przez Uczestnika/czkę formy szkoleniowej, pod kątem zgodności z założeniami Projektu 2,
 • wybór formy szkoleniowej zgodnej z potrzebami Uczestnika/czki,
 • monitoring Uczestnika/czki podczas udziału w projekcie.
 1. Dofinansowanie wybranej formy szkolenia w formie „bonu na szkolenie” zgodnie z założeniami i celami Projektu 2 tj.
 • kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • kursów umiejętności zawodowych,

 

§ 3

 

ADRESACI PROJEKTU

 1. Wymogi formalne:

Uczestnikiem/czką projektu zintegrowanego może być osoba która:

 • w chwili przystąpienia do projektu ma ukończony 18 rok życia,
 • zamieszkuje (w rozumieniu 25 Kodeksu Cywilnego) powiaty: pow. Miasto Suwałki; pow. suwalski; pow. sejneński; pow. augustowski; pow. grajewski; pow. moniecki.
 • nie jest wykluczona z możliwości otrzymania dofinansowania (nie jest skazana karą dostępu do środków publicznych)
 1. Grupę docelową w ramach Projektu 1 stanowić będzie min. 1941 os. (1010 Kobiet i 931 Mężczyzn) spełniających wymagania formalne ( zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu) w tym:
 • co najmniej 776 os. (404 Kobiet i 372 Mężczyzn) o niskich kwalifikacjach
 • co najmniej 776 os. (404 Kobiet i 372 Mężczyzn) w wieku 50 lat i więcej
 • co najmniej 1941 os w wieku 25 roku życia i więcej
 • co najmniej 389 osób (203 Kobiety 186 Mężczyzn) zamieszkujących obszary wiejskie

Co najmniej 80% grupy docelowej stanowić będą osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Co najmniej 20% grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

 1. Grupę docelową w ramach Projektu 2 stanowić będzie min. 584 os. (304 Kobiety i 280 Mężczyzn) spełniających wymagania formalne ( zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu) w tym:
 • co najmniej 117 os. (61 Kobiet i 56 Mężczyzn) zamieszkujących obszary wiejskie

Co najmniej 20% grupy docelowej stanowić będą osoby zamieszkujące tereny wiejskie.

 

§ 4

 

PROCES REKRUTACJI

 1. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły aż do wyczerpania wszystkich środków przeznaczonych na dofinansowanie „bonów na szkolenie” z zastrzeżeniem, iż rekrutacja może być zawieszona bądź zakończona w grupach po osiągnięciu wskaźników zakładanych w Projekcie 1 i Projekcie 2.
 2. Rekrutacja kandydatów/tek do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans bez względu na światopogląd, wyznanie czy niepełnosprawność z zachowaniem założeń projektowych.
 3. Złożenie formularza rekrutacyjnego i ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie zintegrowanym.
 4. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w następujących etapach:

Etap 1 : Złożenie przez kandydata/tkę  Formularza Zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://www.bonnaszkolenie.pl lub w Centrum Doradztwa Edukacyjno Zawodowego ( Załącznik nr 1 ).

Etap 2 : Rejestracja i weryfikacja formalna i merytoryczna formularza  i ankiety  rekrutacyjnej poprzez analizę dokumentów zgłoszeniowych pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem dokonywana przez Koordynatora powiatowego.

Etap 3 : Kwalifikacja kandydatów/tek do projektu jest uzależniona od spełnienia kryteriów zawartych w pkt. 5 niniejszego paragrafu.

 1. Uczestnikiem/czką projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” projektu może być osoba spełniająca ŁĄCZNIE następujące warunki:
 • w chwili przystąpienia do projektu ma ukończony 18 rok życia,
 • zamieszkuje (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) powiaty: pow. Miasto Suwałki; pow. suwalski; pow. sejneński; pow. augustowski; pow. grajewski; pow. moniecki.

oraz uzyskanie co najmniej 2 punktów w następujących kryteriach :

 • Poziom kwalifikacji kandydata:
  • osoby z wykształceniem co najwyżej ponadgimnazjalnym (ISCED 3 ) – 1 pkt.,
  • osoby z wykształceniem wyższym niż ponadgimnazjalne (ISCED 3 ) – 0 pkt.
 • Wiek kandydata:
  • osoby, które w dniu złożenia zgłoszenia mają ukończone 50 lat – 1 pkt.,
  • osoby, które nie mają ukończone 50 lat – 0 pkt.
 • Miejsce zamieszkania kandydata:
  • teren wiejski – 1 pkt. ,
  • teren miejski – 0 pkt.
 • Udział w kształceniu ustawicznym:
  • po raz pierwszy – 1 pkt.,
  • po raz kolejny – 0 pkt.
 • Zgłoszenie do kształcenia w ramach projektu:
  • po raz pierwszy – 1 pkt.,
  • po raz kolejny – 0 pkt.
 • Zgodność wskazanej formy kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy lub inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego (RIS3):
  • zgodna – 1 pkt. ,
  • niezgodna – 0 pkt.
 1. Kryteria rekrutacji:
 • Spełnianie wymagań formalnych zgodnie z  5 niniejszego paragrafu.
 • Poprawność i kompletność złożonych dokumentów.
 • W przypadku braku wskazania kierunku kształcenia lub wskazania kierunku niezgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy lub inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego (RIS3) Uczestnik/czka  zostanie  zakwalifikowany/a do udziału w projekcie i objęty poradnictwem zawodowym pod kątem wyboru kierunku kształcenia zgodnego z ww. potrzebami, co stanowić będzie podstawę  do dofinansowania wybranej formy szkoleniowej.
 1. W projekcie prowadzone będą listy podstawowe i rezerwowe dla grup docelowych Kandydatów/tek pod kątem spełniania kryteriów odzwierciedlających wskaźniki projektowe:
  1. Dla Projektu 1 :
   • Osoby o niskich kwalifikacjach
   • Osoby w wieku 50 lat i więcej
   • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie
  2. Dla Projektu 2 :
 • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie.
 1. O pierwszeństwie umieszczenia na liście podstawowej decydować będzie kolejność zgłoszeń. O przyznaniu bonu decyduje kolejność złożenia wniosku o przyznanie bonu oraz możliwość zrealizowania danej formy wsparcia lub usługi.
 2. W przypadku, gdy dana kandydat/tka spełnia wymagania ale nie została zakwalifikowana do udziału w projekcie z powodu braku miejsc, zostanie umieszczona na liście rezerwowej. Osoby, które znajdą się na liście rezerwowej będą mogły uczestniczyć w wybranej formie szkolenia, pod warunkiem, że zostaną niewykorzystane środki na „bony na szkolenie” po osiągnięciu zakładanych w projekcie wskaźników i zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu niewykorzystanych środków.
 3. O wyniku rekrutacji kandydaci/tki zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.
 4. Osoby zakwalifikowane do Projektu 1 lub Projektu 2 podpiszą w dniu pierwszego spotkania z doradcą zawodowym Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych.
 5. Data rozpoczęcia udziału w Projekcie 1 lub Projekcie 2 jest tożsama z data udziału pierwszym wsparciu i jest to termin pierwszego spotkania z doradcą zawodowym (data podpisania formalnych dokumentów udziału w projekcie tj. formularza zgłoszeniowego zawierającego deklarację uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenia Uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych).
 6. Podczas pierwszego spotkania z doradcą zawodowym Uczestnik/czka przedstawia dokumenty potwierdzające dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym (m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość (do wglądu), dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie/kwalifikacje itp.)

 

§ 5

 

DOFINANSOWANIE USŁUG SZKOLENIOWYCH

 1. W ramach projektu zintegrowanego możliwe jest finansowanie kosztów wybranych przez Uczestnika/czkę form szkolenia realizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.
 2. Poziom dofinansowania w ramach „bonu na szkolenie” udzielony Uczestnikowi/cze w okresie trwania projektu może wynieść  maksymalnie :
  1. W ramach Projektu 1 – 9 tys. zł
  2. W ramach Projektu 2 – 15 tys. zł
 3. W ramach jednego wniosku o przyznanie „bonu na szkolenie” może być dofinansowana jedna forma szkoleniowa o wartości nie wyższej niż:
  1. W ramach Projektu 1 – 9 tys. zł
  2. W ramach Projektu 2 – 15 tys. zł
 4. Zarekomendowany uczestnik/czka projektu po etapie doradztwa i spotkaniach z doradcą zawodowym będzie miał prawo do złożenia wniosku o przyznanie „bonu na szkolenie” (Załącznik nr 2 ).
 5. Okres od momentu złożenia wniosku o przyznanie bonu do momentu podpisania ”Umowy o finansowaniu kosztów kształcenia” wynosi nie więcej niż 2 dni robocze.
 6. Każdy uczestnik/czka zostanie zobowiązany do podpisania umowy oraz weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową oraz oświadczenia o  niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych (załączniki do  ”Umowy o finansowaniu kosztów kształcenia).
 7. Dofinansowanie kosztów kształcenia („bon na szkolenie”) przekazywane jest w systemie zaliczkowo refundacyjnym tj.
  1. Po podpisaniu z Uczestnikiem/czką „Umowy o finansowaniu kosztów kształcenia” wpłaca on/ona w ciągu 7 dni od daty jej podpisania, na konto operatora regionalnego 10 % wartości wybranej formy szkolenia jako wkład własny.
  2. 50% wartości bonu na szkolenie oraz wkład własny Uczestnika/czki przekazywany jest na konto instytucji szkoleniowej przez operatora regionalnego po podpisaniu umowy pomiędzy Uczestnikiem/czką a instytucja szkoleniową
  3. Pozostałą część kosztów kształcenia, Uczestnik/czka opłaca we własnym zakresie w sposób wskazany przez instytucje szkoleniową.
  4. Refundacja kosztów poniesionych przez Uczestnika/czkę (bez wniesionego wkładu własnego) następuje po zakończeniu wybranej formy kształcenia, pod warunkiem dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów opisanych w ust. 8 niniejszego paragrafu. Refundacja nastąpi w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania przez Operatora regionalnego dostarczonych dokumentów, pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu.
 8. Podstawą rozliczenia „Bonu na szkolenie” jest dostarczenie przez Uczestnika następujących dokumentów:
 • kopii dowodu przeprowadzenia badań lekarskich lub/i psychologicznych jeżeli były wymagane , a ich koszt wliczony był w „bon na szkolenie”;
 • kopii protokołu lub innego dowodu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego (np. zaświadczenia) wraz z datą jego przeprowadzenia, jeżeli dotyczy;
 • kopii dowodu opłaty za egzamin zewnętrzny, o ile dotyczy
 • kopii protokołu lub innego dowodu przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego(np. zaświadczenia) wraz z datą jego przeprowadzenia, jeżeli dotyczy;
 • kopii zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i/lub certyfikatu z egzaminu (a w przypadku niezdania egzaminu – zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu);
 • kopii dokumentów poświadczających uzyskanie kwalifikacji przez Uczestnika zgodnie z dokumentem „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” zgodnie z umową zawartą z Operatorem regionalnym
 • kopii faktury / rachunku za udział w szkoleniu ( rozliczenie do uzyskania refundacji środków poniesionych przez Uczestnika/czkę a nie stanowiących wkładu własnego) wraz z dowodem opłacenia.

oraz

 • wykonania czynności wymaganych do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, tj. wypełnienie ankiety oceniającej szkolenie w Bazie Usług Rozwojowych
 1. Kosztem niekwalifikowanym w projekcie są:
 • Koszty przejazdów Uczestnika/czki na wybrane formy kształcenia
 • Koszty noclegów
 • Koszty wyżywienia
 • Koszty zakupu materiałów szkoleniowych, o ile nie są wkalkulowane w cenę szkolenia

 

§ 6

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW/CZEK

 1. Każdy uczestnik/czka ma prawo do udziału w projekcie oraz do :
  • Zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia i innych spraw organizacyjnych dotyczących Projektu.
  • Zgłaszania zastrzeżeń odnoście realizacji Projektu
 2. Każdy uczestnik/czka zobowiązana jest do :
 • Utworzenia konta indywidualnego w Bazie Usług Rozwojowych
 • Zapisania się na formę szkoleniową dopiero po uzyskaniu bonu szkoleniowego: tj. po zawarciu umowy o finansowaniu kosztów kształcenia oraz elektronicznym wprowadzeniu danych dotyczących wysokości przyznanego wsparcia do Bazy Usług Rozwojowych przez personel Operatora regionalnego.
 • Opłacenia części kosztów kształcenia stanowiących różnicę pomiędzy wartością usługi szkoleniowej a sumą wpłat wniesionych przez Operatora regionalnego w sposób wskazany przez instytucję szkoleniową
 • Rozpoczęcia i zakończenia formy szkoleniowej zgodnie z terminem i w miejscu podanym przez instytucję szkoleniową.
 • Przystąpienia do egzaminu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w formie wskazanej przez instytucję szkoleniową.
 • Wypełnienia ankiety internetowej w systemie BUR po zakończonej usłudze szkoleniowej w terminie 7 dni od zakończenia usługi.
 • Przedkładania niezwłocznie wyjaśnień, wypełniania dokumentów wymaganych przez Operatora regionalnego oraz inne uprawnione Instytucje w zakresie realizowanej formy szkoleniowej.
 • Do natychmiastowego poinformowania Operatora regionalnego o przerwaniu świadczenia formy szkoleniowej przez instytucję szkoleniową.
 • Do natychmiastowego poinformowania Operatora Regionalnego o zmianie miejsca zamieszkania.
 • Zwrotu otrzymanych od Operatora regionalnego środków finansowych lub wpłat pokrywających koszty szkolenia poniesione przez Operatora regionalnego w imieniu uczestnika wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych w przypadku zaprzestania uczestnictwa w usłudze szkoleniowej z winy Uczestnika projektu lub przedłożenia przez Uczestnika fałszywych dokumentów dotyczących rozliczenia usługi szkoleniowej w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości.
 1. W przypadku zdarzeń losowych warunki zakończenia udziału w projekcie rozpatrywane będą indywidualnie.

 

§ 7

 

MONITORING PROJEKTU

 1. Monitoring ma na celu zapewnienie zgodności realizacji projektu zintegrowanego z założeniami i celami projektu. Monitorowanie spełnia funkcję wewnętrznej kontroli realizacji zadań. Kontrola ta obejmuje kontrolę bieżącą, czyli ocenę skuteczności poszczególnych działań oraz sposobu ich realizacji oraz kontrolę końcową – sprawdzenie czy wytyczone cele zostały zrealizowane.
 2. Uczestnicy/czki Projektu podlegają procesowi monitoringu, który ma celu ocenę skuteczności działań projektowych i ich zgodności z Umową o finansowaniu kosztów kształcenia.
 3. Uczestnik/czka zobowiązuje się, w zakresie realizacji Umowy o finansowaniu kosztów kształcenia, poddać się kontroli przeprowadzanej przez Operatora regionalnego, Partnera Zarządzającego lub inną instytucję uprawnioną do przeprowadzania kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnienia oraz zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Operatora regionalnego wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją wybranych form szkoleniowych , o których mowa w Umowie o finansowaniu kosztów kształcenia, w terminie określonym w wezwaniu.
 4. Operator regionalny, Partner Zarządzający może przeprowadzić wizytę monitoringową na miejscu realizacji wybranej przez Uczestnika/czkę formy szkoleniowej. Celem wizyty monitoringowej jest sprawdzenie faktycznego dostarczenia usługi i jej zgodności ze standardami określonymi m.in. w Karcie Usługi. Uczestnik/czka o kontroli w miejscu realizacji usługi szkoleniowej (wizyta monitoringowa) nie jest informowany.
 5. Uczestnik/czka zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Operatora regionalnego o wszelkich zmianach i problemach w realizacji usługi szkoleniowej.

 

§ 8

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu tj. 01.07.2017 – 30.06.2020.
 2. W sprawach spornych interpretacja zapisów niniejszego regulaminu należy do Partnera Zarządzającego – Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
 3. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią:

Załącznik 1: Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2: Wniosek o wydanie bonu szkoleniowego

Załącznik 3: Umowa o finansowaniu kosztów kształcenia

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/CZKI

 

Zapoznałem/łam się z Regulaminem Projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” , akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

Do pobrania:

Regulamin_15.01.2018

Zapisz się do newslettera