Zasady udziału w bonie na szkolenie | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Zasady

Zasady udziału w projekcie

1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach w ramach projektu, muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki formalne:

 • w dniu przystąpienia do projektu mieć ukończone 18 lat;
 • miejsce zamieszkania kandydata (zgodnie z art. 25 KC) na obszarze objętym projektem (miasto Suwałki, powiaty: augustowski, grajewski, moniecki, sejneński i suwalski)

2. Kandydaci muszą złożyć formularz zgłoszenia udziału w projekcie. Formularz zgłoszenia można będzie złożyć w jednym z Centrów Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego (CDEZ) lub korzystając ze strony internetowej projektu.

3. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły.

4. W procesie rekrutacji zastosowane zostaną kryteria ustalone zgodnie z diagnozą sytuacji na rynku pracy subregionu suwalskiego oraz założonymi wartościami docelowymi wskaźników RPO WP na lata 2014 – 2020.

 • Poziom kwalifikacji kandydata: osoby z wykształceniem co najwyżej średnim – 1 pkt, osoby z wykształceniem wyższym niż średnie – 0 pkt
 • Wiek kandydata: osoby, które w dniu złożenia zgłoszenia mają ukończone 50 lat – 1 pkt, osoby, które nie mają ukończonych 50 lat – 0 pkt.
 • Miejsce zamieszkania kandydata: wieś – 1 pkt, miasto – 0 pkt.
 • Udział w kształceniu ustawicznym: po raz pierwszy – 1 pkt, po raz kolejny – 0 pkt.
 • Zgłoszenie do kształcenia w ramach projektu: po raz pierwszy – 1 pkt, po raz kolejny – 0 pkt.
 • Zgodność wskazanej formy kształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy lub inteligentnymi specjalizacjami województwa podlaskiego (RIS3): zgodne – 1 pkt, niezgodne – 0 pkt.

6. Wypełnienie kryteriów oceniane będzie na podstawie analizy treści formularza zgłoszeniowego wypełnionego przez kandydata. Kandydat będzie zakwalifikowany do udziału w projekcie pod warunkiem uzyskania co najmniej 2 punktów oraz dostępności miejsc.

7. Kandydat zakwalifikowany do udziału w projekcie będzie zobowiązany do złożenia dokumentów związanych z formalnym udziałem w projekcie: deklaracja uczestnictwa w projekcie, ankieta personalna, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wskazanych przez przypisanego mu doradcę zawodowego w ramach procesu współpracy z doradcą.

Koszty kwalifikowalne

Cena zakupu danej usługi szkoleniowej obejmować może jedynie następujące kategorie wydatków: szkolenie, badania lekarskie, badania psychologiczne, egzamin.

Kwalifikowanie kosztów usługi szkoleniowej jest możliwe w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki:

 • zgłoszenie na usługę szkoleniową zostało zrealizowane za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Przedsiębiorczości (więcej informacji o tym co to jest BUR i typach szkoleń znajdziesz w zakładce Szkolenia);
 • wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi szkoleniowej;
 • wydatek został prawidłowo udokumentowany;
 • usługa szkoleniowa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi;
 • usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

Koszty niekwalifikowalne

Koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia są kosztami niekwalifikowalnymi.

Zapisz się do newslettera