Rekrutacja uczestników -System rekrutacji online Bony na szkolenia | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego

Podnieś
swoje kompetencje

Program dla mieszkańców powiatów: augustowskiego, grajewskiego, monieckiego, sejneńskiego, suwalskiego, mieszkańców miasta Suwałki.

Zarejestruj się

Rekrutacja

Informacja

W  ramach podziałania 3.2.1 (studia podyplomowe, szkolenia językowe, kursy/szkolenia z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)) osoby poniżej 50 roku życia przyjmowane będą na listę rezerwową. Udział takich kandydatów możliwy będzie jedynie w przypadku wolnych miejsc.

W ramach poddziałania 3.2.2 tj. kursy umiejętności zawodowych (KUZ), rekrutacja do projektu już jest zakończona.

Uwaga! Zmiana regulaminu projektu. Zapoznaj się ze zmianami tutaj.

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi możliwość uczestnictwa w projekcie osób prowadzących działalność gospodarczą informujemy:

Zgodnie z zapisami umowy o finansowaniu kosztów kształcenia § 4 Pomoc de minimis W ramach realizacji przedmiotowego projektu, udzielona uczestnikowi pomoc nie może mieć charakteru pomocy de minimis”.

W związku z powyższym aby uniknąć niekwalifikowalności wydatków, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą być Uczestnika/czkami projektu zintegrowanego „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Oświadczenie Uczestnika/czki o nieprowadzeniu działalności gospodarczej znajduje się w formularzu zgłoszeniowym, podpisywanym przez potencjalnych kandydatów.

Jednocześnie informujemy, że osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą uczestniczyć  w projekcie „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”, którego celem jest podniesienie konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez dostosowanie kompetencji i kwalifikacji co ich pracowników.

Więcej informacji:

http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych

 

 1. Rejestracja
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zgłoś swój udział w projekcie. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową lub osobiście w Centrum Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego, których listę znajdziesz w zakładce Kontakt.
 2. Analiza złożonej dokumentacji
  Twoje zgłoszenie jest analizowane przez nasz zespół pod kątem spełnienia warunków udziału w projekcie.
 3. Kwalifikacja do projektu
  Po przeanalizowaniu dokumentów rekrutacyjnych, wybrane osoby zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie i zaproszone na pierwszą rozmowę z doradcą.
 4. Spotkanie z doradcą
  Podczas pierwszego spotkania, zostaniesz poproszony o podpisanie formalnych dokumentów i rozpoczniesz udział w projekcie.

 

 

 

Zapisz się do newslettera