Zmiana Regulaminu projektu | bonnaszkolenie.pl - Bon na szkolenie. Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego
12.07.2018

Zmiana Regulaminu projektu

Uprzejmie informujemy, że zostały wprowadzone następujące zmiany do Regulaminu projektu:

  1.  § 4 ust. 8 Regulaminu otrzymuje brzmienie: O pierwszeństwie umieszczenia na liście podstawowej decydować będzie kolejność zgłoszeń. O przyznaniu bonu decyduje kolejność złożenia wniosku o przyznanie bonu oraz możliwość zrealizowania danej formy wsparcia lub usługi.   
  2.  W związku z wejściem w życie 25 maja br. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dziennik Urzędowy UE L 119) oraz wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) wynikającego z zapisów art. 68a ustawy wdrożeniowej, wprowadziliśmy stosowne zmiany w Formularzu zgłoszeniowym oraz Oświadczeniu uczestnika projektu będących częścią załącznika nr 1 do regulaminu projektu.

Zespół Projektowy